Studia II stopnia

Kierunek: Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Celem kształcenia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie”, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie” wykazuje się: pogłębioną wiedzą w zakresie zarządzania w wymiarze strategicznym i operacyjnym; wiedzą w zakresie doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania; wysoce rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi i koncepcyjnymi; umiejętnością realizacji polityk rozwojowych na wszystkich poziomach zarządzania organizacjami; umiejętnością projektowania i implementacji strategii rozwoju organizacji na poziomie całej firmy, strategicznych jednostek biznesu oraz funkcjonalnym; wiedzą w zakresie psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji; umiejętnością wsparcia rozwoju, projektowania i wdrożenia kooperacji i powiązań sieciowych na szczeblu krajowym,  międzynarodowym i globalnym.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności „Zarządzanie kapitałem ludzkim”:

 • Metody badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Pozyskiwanie i rozwój personelu
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Pomiar psychologiczny w zzl
 • Strategiczne i międzynarodowe zzl
 • Systemy motywowania
 • Audyt personalny
 • Zarządzanie karierą zawodową
 • Kierowanie zespołami
 • Budowanie marki pracodawcy
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie wiedzą  i dyfuzje innowacji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Analiza systemowa zarządzania

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Zarządzanie kapitałem ludzkim”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych

NOWOŚĆ! – INNOWACYJNY MODUŁOWY PLAN STUDIÓW II STOPNIA

Kierunek: EKONOMIA

Specjalność: GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Celem kształcenia na specjalności  jest umożliwienie studentom zdobycia kompleksowej wiedzy, rozwinięcia umiejętności i kształtowania postaw niezbędnych do efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim. Plan studiów zakłada realizowanie przedmiotów w trzech głównych modułach odnoszących się do procesów występujące na poziomie gospodarki, organizacji oraz jednostki.

Moduły i przedmioty realizowane w ramach specjalności „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”:

Moduł I – Kapitał ludzki w gospodarce – przedmioty:

 • Rynek pracy
 • System zabezpieczenia społecznego
 • System ochrony zdrowia

Moduł II cz. 1 – Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – przedmioty:

 • Zachowania organizacyjne
 • Pozyskiwanie kapitału ludzkiego
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Systemy motywowania

Moduł II cz. 2 – Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – przedmioty:

 • Strategie gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • Analiza kapitału ludzkiego

Modul III – Kapitał ludzki jednostki – przedmioty:

 • Kariera zawodowa
 • Pomiar psychologiczny
 • Kształtowanie zatrudnialności

Przedmioty do wyboru

 • Prawo pracy
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Metody badań społecznych

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych
 • Instytucje – Urzędy Pracy, Organizacje publiczne, Organizacje odpowiedzialne za wdrażanie ogólnokrajowych programów rozwoju kapitału ludzkiego