Studia doktoranckie, podyplomowe i MBA

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, popartą przykładami praktycznymi. Oprócz poznania podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim słuchacze nabędą (rozwiną) szereg umiejętności takich jak np. rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne komunikowanie się. Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego HRM. Jest programem autorskim i unikatowym, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.

Akademia Coachingu – studia realizowane we współpracy z firmą Process Coach

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie kompetencji związanych z profesjonalnym coachingiem jako metodą służącą do doskonalenia się i rozwoju. Udział w studiach daje możliwość rozwoju kompetencji coacha – menadżera, w obszarach pozwalających w procesie zarządzania na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału poszczególnych pracowników, podniesienia ich kreatywności i zdolności do uczenia się, wzmocnienia relacji między ludźmi, skutecznego rozwiązywania konfliktów w organizacji, efektywnego komunikowania się i motywowania, jak również tworzenia prawdziwych zespołów oraz budowania atmosfery otwartości i zaangażowania sprzyjającej podniesieniu wydajności pracy. Stąd treść studiów związana ściśle z coachingiem została wzbogacona o takie zagadnienia jak: podstawy psychologii pozytywnej, team building, przywództwo, zarządzanie karierą zawodową.