Aktualnie prowadzone badania

Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Projekt realizowany w ramach badań statutowych
Badania zostały rozpoczęte w 2012 roku a ich zakończenie jest planowane na rok 2013. Głównym celem jest rozpoznanie aktualnych tendencji w zakresie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i ich konsekwencji dla praktycznych aspektów sprawowania funkcji personalnej. Główne obszary będące przedmiotem eksploracji to: strategie, metody, wybrane problemy i procesy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, aspekty kulturowe i konsekwencje rosnącej różnorodności zasobów ludzkich oraz współczesne formy i narzędzia pracy w środowisku międzynarodowym. Po zakończeniu badań planowane jest wydanie monografii prezentującej ich wyniki.

Women Participation in the Labour Market on Rehearsal

Zgłaszany jako European „Erasmus For All” Project. Instytucja organizującą projekt jest University of Linz w Austrii przy współpracy z Austrian National Agency, European Agency (EACEA) oraz austriackim programem  „LifeLong Learning”. Partnerami Austrii są: Polska (UEK), Włochy, Holandia, Turcja. Projekt w trakcie budowy: przewidywana realizacja 2014 – 2016

Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

Dr Grzegorz Łukasiewicz członkiem zespołu realizującego projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, którego głównym wykonawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider projektu) oraz Szkoła Główna Handlowa (Partner projektu). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Celem głównym projektu jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki  przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie do końca okresu realizacji projektu. Na produkt (NKL) składają się narzędzia/wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego, wskazówki jak z nich korzystać oraz rekomendacje w zakresie zmiany w systemie prawnym dot. sprawozdawczości prowadzonej w przedsiębiorstwach.

International assignments as knowledge transfer mechanism in foreign subsidiares of multinational enterprises

Projekt realizowany przez dr Joannę Purgał-Popielę w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (Sonata 4) Główne cele projektu wiążą się z: (1) rozpoznaniem rozwiązań w zakresie ekspatriacji zorientowanej na transfer wiedzy stosowanych w filiach/oddziałach zagranicznych, (2) ustaleniem czy i w jaki sposób są one powiązane z międzynarodowym statusem filii/ oddziału (jako dysponenta kluczowych zasobów wiedzy, kreatora użytecznej wiedzy organizacyjnej dla innych części przedsiębiorstwa bądź kluczowego aktora realizującego zadania o krytycznym znaczeniu dla firmy) oraz (b)orientacją na personalizację wiedzy. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2016.

Efektywność inwestycji rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt realizowany przez dr Urbana Pauli w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (Sonata 4)
Problemem badawczym, którego dotyczą badania jest zweryfikowanie, czy istnieje, (a jeśli tak to jaka), zależność pomiędzy strukturą inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a fazą ich rozwoju oraz osiąganymi efektami biznesowymi. Przygotowany projekt pozwoli na empiryczną weryfikację opracowanego modelu teoretycznego opisującego współzależność pomiędzy strukturą inwestycji, a ich rentownością oraz formuły umożliwiającej określenie pożądanej struktury inwestycji. W badaniach przyjęto następującą hipotezę główną: Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw, ukierunkowana na zwiększenie ich wartości, pozostaje w związku z fazą rozwoju przedsiębiorstwa i obejmuje skończony katalog działań, których odpowiednia konfiguracja zapewnia maksymalizację osiąganych efektów biznesowych. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2016.

Kobiety 50+ Talenty wiedzy.

Projekt innowacyjny dotyczący wykorzystania potencjału pracowników powyżej 50 roku życia w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w sektorze MSP. Zakres wypracowanych rozwiązań dotyczy opracowania nowej strategii zintegrowanego ZZL w kontekście grupy docelowej (kobiet 50+), jako źródła przewagi konkurencyjnej MSP sektora handlu. Wypracowywane rozwiązanie będzie kwintesencją nowoczesnych praktyk stosowanych wobec pracowników o wysokich kwalifikacjach (pracowników utalentowanych, pracowników wiedzy) stosowanych w praktykach ZZL dużych organizacji, zarówno działających na europejskim (adaptacja rozwiązań włoskich), jak i krajowym rynku pracy.  Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa, Polska Izba Handlu, WSS Społem Śródmieście, Partner ponadnarodowy: Consorzio SIR Solidarieta’in Rete (Włochy)

„ZESPÓŁ MŁODYCH” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Dr Joanna Purgał-Popiela oraz dr Grzegorz Łukasiewicz członkami „Zespołu Młodych” przy KNoPiPS
28 września 2012 roku w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się otwarte posiedzenie KNoPiPS PAN, na którym zaprezentowane  zostały cele powołania oraz skład „Zespołu Młodych”, którego opiekunem została Pani prof. dr hab. Marta Juchnowicz. Celem tego Zespołu jest integracja środowiska naukowego skupiającego pracowników różnych ośrodków akademickich zajmujących się problematyką pracy oraz polityki społecznej oraz promocja zespołów interdyscyplinarnych ukierunkowanych na realizacją konkretnych badań naukowych wymienionych obszarach. Za główny obszar badawczy Zespołu uznano „Rozwój kapitału intelektualnego polskiej gospodarki”.