Publikacje książkowe

1

„W górę to jedyna droga”

Autorzy: Aleksy Pocztowski, Alicja Miś, Urban Pauli Wydawca: Akademickie Centrum kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 Książka stanowi podsumowanie projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji, wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej, a zawarte w niej informacje mają na celu wspieranie studentów w planowaniu własnej kariery zawodowej. W pierwszej części poradnika zaprezentowane zostały kluczowe informacje związane z karierą zawodową, jej przebiegiem, a także działaniami jakie należy podejmować w kontekście jej planowania. Część druga zawiera informacje na temat stanowisk pracy, na których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opisy te opracowano zostały na podstawie informacji pozyskanych od pracodawców działających zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały opisy kompetencji, jakie są oczekiwane od absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a następnie metody ich rozwoju. Ostatnia część przedstawia główne etapy procesu rekrutacji i selekcji wraz ze wskazówkami jak dobrze się przygotować do procesu aplikowania o pracę.

2

„Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów”

Autorzy: Aleksy Pocztowski (red.), Alicja Miś, Beata Buchelt, Joanna Purgał-Popiela, Iwona Kubica, Grzegorz Łukasiewicz Wydawca: Oficyna Ekonomiczna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2012 Książka dotyczy problemtyki zarządzania misjami zagranicznymi pracowników, głównie menedżerów i specjalistów, delegowanych przez firmę poza granice kraju ich pochodzenia. Przedstawiono w niej kwestie związane z pozyskiwaniem właściwych kandydatów do pracy, ich przygotowaniem do Misji zagranicznych, wsparciem w trakcie pobytu w krajach goszczących, repatriacją i retencją po powrocie do kraju. Publikacja powstała na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów, obejmujących m.in. wywiady z ekspatriantami oraz menedżerami personalnymi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. cennym uzupełnieniem ksiażki jest aneks, w którym przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi pracowników.

„Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim”

Książka zawiera ćwiczenia i studia przypadków z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Obejmuje zagadnienia związane z budowaniem modeli kompetencyjnych, planowaniem zatrudnienia, szkoleniem, motywowaniem, ocenianiem, wynagradzaniem i zwalnianiem, pracowników, a także kwestie związane z planowaniem kariery zawodowej . Każdy rozdział został wzbogacony o krótkie wprowadzenie teoretyczne.

3

Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego

Autorzy: Aleksy Pocztowski (red.), Beata Buchelt, Tomasz Sapeta, Iwona Kubica, Anna Rychwalska Wydawca: C.H. Beck, Warszawa 2011 W książce przedstawiono najnowsze trendy w kształtowaniu wynagrodzeń na tle zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występującego obecnie spowolnienia gospodarczego. Praca jest oparta zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez Autorów w latach 2009 i 2010

4

Human Resources Management in Transition. The Polish Case.

Autorzy: Aleksy Pocztowski (red.), Alicja Miś, Beata Buchelt, Joanna Purgał-Popiela, Tomasz Sapeta Wydawca: Oficyna Ekonomiczna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2011 This book is an attempt to reflect on HRM (Human Resource Management) in Poland between 1989 and 2009. It is based on the theoretical studies and empirical analyses undertaken by the Chair of Human Capital Management at the Cracow University of Economics, as well as on the results of other empirical research available on the market.

5

Procesy płynności i retencji zatrudnienia

Autor: Aleksy Pocztowski (red.), Alicja Miś, Beata Buchelt, Joanna Purgał-Popiela, Tomasz Sapeta, Iwona Kubica, Anna Rychwalska Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009 Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony został wyja¬śnieniu istoty płynności i retencji zatrudnienia, osadzeniu jej w kontekście rynku pracy oraz wskazaniu znaczenia, jakie procesy płynności mają dla przedsiębiorstw. Drugi rozdział zawiera charakterystykę głównych czynników wpływających na kształt procesów płynności pracowniczej według przyjętej klasyfikacji, wyróż¬niającej czynniki związane z przedsiębiorstwem, cechami pracowników oraz oto¬czeniem, w którym funkcjonują. W trzecim rozdziale omówiono problematykę pomiaru i analizy badanego zjawiska, a w czwartym – działania podejmowane w celu sterowania procesami płynności i retencji pracowników. Ostatni, piąty roz¬dział pracy zawiera wyniki dodatkowych badań, które zostały przeprowadzone w styczniu 2009 r., a ich celem było zbadanie, czy następujące spowolnienie gospo¬darcze wpływa na procesy rotacji i retencji pracowników oraz jakie wywołuje ono reakcje ze strony przedsiębiorstw.

6

Zarządzanie talentami w organizacji

Autor: Aleksy Pocztowski (red.), Alicja Miś, Beata Buchelt, Joanna Purgał-Popiela, Marcin Karwiński, Urban Pauli Wydawca: Oficyna Ekonomiczna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2009 Książka została poświęcona zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania talentami, które jest dziś nie tylko kolejnym programem działań w ramach funkcji personalnej, ale składnikiem strategii przedsiębiorstwa działającego w gospodarce opartej na wiedzy. Analizie poddano istotę talentów i zarządzania talentami oraz ich rolę w organizacji, czynniki sprzyjające rozwijaniu talentów, jak również bariery w tym procesie.

7

Tytuł: Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji

Autor: Alicja Miś Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków W zamyśle autorki jest inne niż spotykane w dostępnej literaturze rozłożenie akcentów: kariera jednostki postrzegana jest jako ściśle powiązana z warunkami organizacyjnymi i w tym sensie jednoznacznie analizowana na gruncie nauk o zarządzaniu. Podkreślana interdyscyplinarność problematyki miała na celu pokazanie źródeł nie tylko inspiracji teoretycznej w wyjaśnianiu fenomenu kariery, ale także bogactwa instrumentów możliwych do wykorzystania w praktyce i obejmujących większość nauk behawioralnych. Przezwyciężenie indywidualistycznego spojrzenia na karierę stwarza możliwość bardziej odpowiedniego i realistycznego zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i organizacji kształtowania kariery i spożytkowania korzyści płynących z indywidualnych osiągnięć.

8

Tytuł: Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian.

Autorzy: Aleksy Pocztowski (red.), Alicja Miś, Tomasz Sapeta, Marcin Karwiński, Urban Pauli Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Książka składa się z 10 rozdziałów, z których trzy pierwsze mają charakter wprowadzający do analizy otrzymanych wyników badań i zawierają ewolucję funkcji personalnej na tle tendencji światowych, następnie przedstawiono istotę restrukturyzacji funkcji personalnej oraz determinujące ją czynniki. W rozdziałach od czwartego do dziewiątego zaprezentowane zostały strategiczne, organizacyjne i narzędziowe aspekty funkcji personalnej. Całość zamyka rozdział dziesiąty, w którym przedstawione zostały wyzwania i kierunki zmian, przewidywanych w przyszłości w obszarze funkcji personalnej

9

Tytuł: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi – Wydanie II zmienione

Autor: Aleksy Pocztowski Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach przedstawia genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej współczesne ujęcie oraz charakteryzuje główne obszary, takie jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia, kierowanie ludźmi, zarządzanie efektami pracy, ocenianie, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, warunki i stosunki pracy oraz kierunki doskonalenia funkcji personalnej. Omawiając strategiczne i operacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, odwołuje się do rozwiązań ugruntowanych w teorii i praktyce. Jednocześnie podkreśla potrzebę innowacyjności, rozumianej jako gotowość do przekraczania granic w myśleniu i działaniu wyznaczonych przez praktyki ukształtowane w przeszłości. Autor zachęca do poszukiwania najlepszych sposobów tworzenia i dostarczania wartości w obszarze funkcji personalnej. Publikację wzbogacają przykłady zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku

10

W kierunku jakości kapitału ludzkiego

Autor: Aleksy Pocztowski (red.) W rozważaniach i badaniach nad kapitałem ludzkim istotną kwestia jest jego jakość, wyznaczona przez właściwości poszczególnych składników kapitału ludzkiego, tj., wiedzy, umiejętności, zdolności, zdrowia, motywacji i wartości, które z kolei pozostaja pod wpływem czynników związanych z zarządzaniem organizacjiami w szczególności zaśzarządzaniem zasobami ludzkimi, jak również z pozazawodowymi sferami życia człowieka. Jak łatwo zauważyć problematyka jakości kapitału ludzkiego ma wiele wymiarów: filozoficzny, ekonomiczny, społeczny. Znajduje to wyraz w opracowaniach zawartych w tej książce, która została przygotowana z okazji konferencji poświęconej właśnie jakości kapitału ludzkiego, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w październiku 2007.

11

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji i przejęć

Jednym z czynników warunkujących sukces procesów fuzji i przejęć jest sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi podczas łączenia się przedsiębiorstw. Pracownicy działów personalnych muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu funkcji personalnej, ale również z dziedziny zarządzania zmianami organizacyjnymi. W zdobyciu tej wiedzy może pomóc niniejsza książka, w której szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia: • istota i rodzaje procesów fuzji i przejęć, • kulturowe uwarunkowania łączenia się przedsiębiorstw, • restrukturyzacja organizacyjna i racjonalizacja zatrudnienia, • komunikowanie się i zarządzanie stresem w procesach zmian organizacyjnych, • zadania pracowników ds. personalnych na wszystkich etapach przeprowadzania fuzji i przejęć, • pomiar efektywności działań służb personalnych podczas fuzji i przejęć, • międzynarodowe aspekty łączenia się przedsiębiorstw.