Zrealizowane projekty badawcze

BADANIA STATUTOWE I INNE PROJEKTY

Zarządzanie grupą ekspatriantów w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych

Głównym celem podjętych badań było ustalenie aktualnego stanu wiedzy w zakresie zarządzania ekspatriantami oraz identyfikacja funkcjonujących w tym obszarze rozwiązań praktycznych, stosowanych w firmach międzynarodowych działających w Polsce.

Badania zostały zakończone w 2012 roku, a ich efektem była publikacja monografii „Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów”

Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Badania zrealizowane w ramach grantu promotorskiego

Głównym celem badań było przedstawienie, że poprzez działalność szkoleniową, ukierunkowaną na wzbogacenie kapitału ludzkiego, można przyczyniać się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kluczowych obszarach ich funkcjonowania. Badania zakończone zostały obroną pracy doktorskiej mgr Urbana Pauli.

Badania na temat wynagrodzeń

Głównym celem badań była analiza systemu wynagrodzeń oraz tendencji pojawiających się w polskich przedsiębiorstwach w tym obszarze, wskutek obserwowanego spowolnienia gospodarczego. Badania obejmowały między innymi takie aspekty jak strategiczny wymiar systemu wynagrodzeń w organizacji, składniki i determinanty systemu wynagrodzeń, analiza kształtowania się taki komponentów systemu wynagrodzeń jak premie, świadczenia i inne.

Badania zostały zakończone w 2011 roku a ich efektem była publikacja monografii „Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego”

Badania na temat Employer Branding

Badania zrealizowane zostały w ramach uczelnianego Grantu dla Młodych Naukowców przyznanego mgr Annie Rychwalskiej. Głównym celem badań było ustalenie aktualnego stanu wiedzy w zakresie Employer Branding oraz identyfikacja najlepszych praktyk. Badania zakończone zostały w 2011 roku a ich efektem była m.in. publikacja rozdziału pt. Employer Branding in the Context of Corporate Social Responsibility w monografii pt. Social Aspects of Market Economy

Badania płynności zatrudnienia

 W roku 2008 i 2009 przeprowadzone zostały badania na temat płynności zatrudnienia. Pokazały one, że fluktuacja zdaniem większości badanych organizacji (65%) była istotnym problemem dla ich prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie było to widoczne poprzez spadek efektywności pracy, problemy z planowaniem działań oraz trudności w zarządzaniu pracownikami.

Wyniki badań zostały opublikowane w formie książki pt.: „ Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji” w 2009 roku.

Badania na temat zarządzania talentami

Wzrost zainteresowania problematyką talentów organizacji wynika z upowszechniania się poglądu o kluczowej roli kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ze zmian na rynku pracy, których efektem są trudności z pozyskaniem i zatrzymaniem pracowników wykonujących prace o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Zagadnienie zarządzania talentami było przedmiotem studiów teoretycznych i badań praktycznych prowadzonych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim w 2007 roku. Głównym celem badań było określenie stanu praktyki zarządzania talentami w przedsiębiorstwach.

Wyniki badań zostały opublikowane w książce: „Zarządzanie talentami w organizacji”, w 2008.

Badania zmian funkcji HR

W 2006 roku zakończone zostały badania poświęcone „Współczesnym koncepcjom rozwoju funkcji personalnej”. Badania te, rozpoczęte w 2004r. miały za zadanie zidentyfikowanie tendencji zmian ujawniających się w sprawowaniu funkcji personalnej, określenie ich kierunków, głębokości oraz metod i technik ich wprowadzania.

Wyniki badań zostały przedstawione w opracowaniu książkowym, pt. „Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian”, opublikowanym w 2007 roku