Pracownicy

aleksy-pocztowski

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Profesor, Kierownik Katedry

Profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół współczesnych koncepcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, zarządzania talentami, rozwoju zasobów ludzkich i rynku pracy. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”; członek Editorial Board czasopisma Journal for East European Management Studies (Niemcy).  Człowiek Roku w HR w Polsce (2008), wybrany w konkursie Rzeczpospolitej i Firmy „Bigram SA”. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (1987-89, 1995) oraz Volkswagen Stiftung (1991).

alicja-mis

Prof. UEK dr hab. Alicja Miś – Profesor

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Stopnie naukowe uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała stopień magistra socjologii (o specjalności socjologia pracy) oraz stopień magistra nauk politycznych w zakresie dziennikarstwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematyki kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

tomasz-sapeta

Dr Tomasz Sapeta – Adiunkt

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – dyplom mgr ekonomii – specjalność: ekonomika pracy i polityka społeczna. Doktorat na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu nauk o zarządzania pt. “Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw”. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dla jednostek Policji i Akademia Coachingu realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim,  koordynator ds. jakości kształcenia w Krakowskiej Szkole Biznesu.Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą, zarządzania strategicznego, audytów personalnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Współautor projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych.Autor i współautor publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie wynagrodzeniami, audyt personalny a także zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej.

Dr Joanna Purgał-Popiela – Adiunkt

Dr Joanna Purgał – Popiela jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Stosunki Międzynarodowe, profil: Zarządzanie Międzynarodowe). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w dniu 9 lipca 2007 roku na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na podstawie pracy doktorskiej nt: Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo – rozwojowych, promotor: Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski. Zainteresowania naukowe obejmują: kreowanie i transfer wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych,zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, problematykę pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

 

beata-buchelt

Dr Beata Buchelt – Adiunkt

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (studia licencjackie), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia magisterskie), oraz Maastricht School of Management w Maastricht (Master of Business Administration). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w dniu 12 czerwca 2006 roku na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej na podstawie pracy doktorskiej zatytułowana była: „Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych”. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę rynku pracy, budowania wizerunku pracodawcy a przede wszystkim zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych. 

grzegorz-lukasiewicz

Dr Grzegorz Łukasiewicz – Adiunkt

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w styczniu 2007 roku na Wydziale Zarządzania. Praca doktorska zatytułowana była: „Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Metodyka pomiaru i sprawozdawczości”. Zainteresowania naukowe koncentrują się na ilościowych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim rachunkowości zasobów ludzkich, pomiarze i sprawozdawczości kapitału ludzkiego czy technologiach informatycznych wykorzystywanych w zzl.

Dr Małgorzata Machaczka – Adiunkt

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, swoją karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Departamencie Strategii Rozwoju, gdzie uczestniczyła w zespole zajmującym się min. wsparciem w opracowywaniu strategii rozwoju dla jednostek samorządowych woj. małopolskiego. Następnie zawodowo związała się z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie rozpoczęła swoją pracę na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 2009 roku, na podstawie  rozprawy „Kultura organizacyjna w rozwoju polskich przedsiębiorstw, objęła stanowisko adiunkta. Zajmuje się problemem kultury organizacyjnej, jej wpływem na rozwój, funkcjonowanie i sukces organizacji. Badania kultury organizacyjnej w odniesieniu do rozwoju są szczególnym obszarem jej zainteresowań naukowo – badawczych, które zawarła min. w swojej rozprawie doktorskiej.

marcin-karwinski

Dr Marcin Karwiński – Adiunkt

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalność studia Europejskie. Zatrudniony w Katedrze Zarządzania Personelem od 17 lutego 2003 roku. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w listopadzie 2012 roku na podstawie pracy doktorskiej „efektywność zespołów sportowych na przykładzie klubów piłkarskich”. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem sportem.

urban-pauli

Dr Urban Pauli – Adiunkt

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku ukończył specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jako asystent w Katedrze Zarządzania Personelem jest zatrudniony od 2005 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał we wrześniu 2012 roku na podstawie pracy doktorskiej „Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. Trener i konsultant, przez dwa lata pracował w firmie doradztwa personalnego, gdzie prowadził szkolenia oraz realizował projekty doradcze zmierzające do usprawnienia procesów zarządzania personelem. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Personelem, Szkoła Trenerów Biznesu oraz Szkoła Coachów w Biznesie realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę szkoleń i rozwoju pracowników, motywowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach.

anna-rychwalska

Mgr Anna Rychwalska – Asystent

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Stosunki Międzynarodowe, studia magisterskie) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej (Podyplomowe Studia Dziennikarskie). W Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest zatrudniona od 2008 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w londyńskiej organizacji, będącej częścią międzynarodowej sieci edukacyjnej, a także w międzynarodowej korporacji z branży motoryzacyjnej. Prowadziła badania w zakresie m.in. problemu płynności personelu oraz stosowanych w praktyce sposobów zatrzymywania pracowników w organizacji, trendów w kształtowaniu systemu wynagrodzeń, oraz procesu ekspatriacji. Interesuje się rynkiem pracy, motywacyjną funkcją wynagrodzeń, Employer Branding oraz programami Work – Life Balance. 

iwona-kubica

Mgr Iwona Kubica – Asystent

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w 2007r. ukończyła specjalność Zarządzanie i Doradztwo Personalne, broniąc pracę magisterską poświęconą nowoczesnym systemom rozwoju pracowników. Rok później została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, pełni także funkcję koordynatora studiów podyplomowych ZKL. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale personalnym firmy produkcyjnej, a następnie w firmach doradczo-szkoleniowych, gdzie pracowała jako trener i konsultant. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz certyfikowany doradca zawodowy. Główny zakres jej zainteresowań stanowi zarządzanie różnorodnością (diversity) oraz adaptacja do pracy w organizacjach wielokulturowych.

beata-pasek

Mgr Beata Pasek – samodzielny referent

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie na Wydziale Filozoficznym w roku 2008 uzyskała tytuł magistra socjologii o specjalności „praca socjalna”. Pierwsze doświadczenie zawodowe wiążą się z pracą w Ośrodku Pomocy Społecznej; od listopada 2008 r. rozpoczęła pracę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i dołączyła do zespołu pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim.