Program studiów

Semestr I

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec współczesnych wyzwań – 5 h
2. Elementy prawa pracy w Polsce – 18 h
3. Ubezpieczenia społeczne – 10 h
4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej – 5 h
5. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 h
6. Systemy ocen pracowniczych. Zarządzanie przez efekty – 6 h
7. Szkolenia pracownicze. Coaching i mentoring – 8 h
8. Systemy wynagradzania – 8 h
9. Motywowanie pracowników – 6 h
10. Zwalnianie pracowników – 5 h
11. Modele kompetencyjne w ZZL – 5h
12. Przywództwo – 5h
13. Zarządzanie czasem – 5 h

Semestr II

14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje – 18 h
15. Zarządzanie karierą zawodową – 5 h
16. Zarządzanie generacjami – 5h
17.
Pomiar psychologiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 h
18. Tworzenie zespołów – 6 h
19. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – 6 h
20. Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Audyt i controlling personalny – 6 h
21. Strategiczne ZZL – 5h
22.Międzynarodowe ZZL – 8h
23.  Systemy informatyczne w ZZL – 5 h
24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR – 5 h
25. Employer branding – 5h
26. Seminarium dyplomowe – 10 h
Razem: 190 h

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
W ramach zajęć przedstawiona zostanie całościowo problematyka zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji w kontekście jego strategicznych, strukturalnych i kulturowych uwarunkowań oraz wyzwań płynących z otoczenia organizacji. W szczególności omówione zostaną następujące zagadnienia: rola kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności, istota zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście zmieniającego się paradygmatu zarządzania, architektura funkcji HR we współczesnych organizacjach, aktualne problemy I tendencje rozwojowe w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim.

2. Elementy prawa pracy w Polsce
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia problematyki relacji pomiędzy stronami stosunku pracy, a także partnerami społecznymi. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy (m.in. kwestia dyskryminacji) oraz jego rozwiązaniem (m.in. kwestia mobbingu). Elementem procesu dydaktycznego jest umożliwienie słuchaczom dokonywania interpretacji norm prawa pracy w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych (praca z kazusami).

3. Ubezpieczenia społeczne
Zajęcia poświęcone są konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zasadom jego finansowania w skali makro, a także warunkom objęcia ubezpieczeniem i uzyskiwania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Słuchacze po odbytych zajęciach powinni posiąść wiedzę o przesłankach i zasadach konstrukcji systemu emerytalnego oraz systemów innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, umieć rozróżniać ubezpieczenia społeczne od gospodarczych, a także od pomocy społecznej. Nabędą również umiejętność analizy rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych, oraz instrumentów finansowych oferowanych w ramach tzw. III filara ubezpieczeń emerytalnych.

4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
Zakres przedmiotu obejmować będzie pojęcie, składniki i funkcje kultury organizacyjnej, a także jej znaczenie w kontekście funkcjonowania organizacji. Omówione będą również typologie kultur organizacyjnych oraz sposoby ich diagnozowania. Przedstawione zostaną także zagadnienia relacji między kulturą narodową a kulturą organizacyjną, w kontekście badania klimatu organizacji.

5. Rekrutacja i selekcja pracowników
Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji opartego na kompetencjach. W treści zajęć poruszone są zagadnienia odnoszące się do: metodyki planowania zasobów ludzkich w organizacji, analizy pracy – konstruowania kart opisów stanowisk pracy, opracowania ścieżki rekrutacyjnej, konstruowania profili wymagań stanowiskowych, opracowania metod i technik selekcji kandydatów oraz przygotowania procesu adaptacji nowozatrudnionych. Poruszone są także zagadnienia odnoszące się do uelastycznienia zatrudnienia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.

6. Systemy ocen pracowniczych. Zarządzanie przez efekty 
Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania oraz wdrażania systemu nowoczesnych systemów zarządzania oceną pracowniczą tj. zarządzaniem przez wyniki. W czasie zajęć poruszane są następujące treści merytoryczne: założenia projektowania efektywnego systemu ocen okresowych pracowników opartego na zarządzaniu przez efekty, zasady doboru i projektowania kryteriów oceny oraz wdrażanie i kontrola zaprojektowanego systemu. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz dyskusją.

7. Szkolenia pracownicze. Coaching i mentoring
Zajęcia skupiają się na temacie polityki szkoleniowej i rozwojowej w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem takich instrumentów jak coaching i mentoring. W czasie zajęć omówione zostaną główne czynniki sukcesu we wprowadzaniu i przeprowadzaniu tego rodzaju programów oraz jakich korzyści może się spodziewać organizacja i osoby w niej zatrudnione dla swojego własnego rozwoju oraz rozwoju kultury organizacyjnej firmy. Popatrzymy również na zalety i wady coachingu i mentoringu wewnętrznego, odpowiemy na pytanie, co to znaczy być coachem dla swoich pracowników, co znaczy być ich mentorem i czym te role się różnią od siebie, jak również jak to się ma do bycia ich przełożonym. Zapoznamy się z nowoczesnymi koncepcjami efektywności szkoleń i roli coachingu i mentoringu jako katalizatora rozwoju w organizacjach. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu następujących technik dydaktycznych: wykład, analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach.

8. Systemy wynagradzania
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy i istotą oraz rolą systemów wynagrodzeń w motywowaniu pracowników. Przedstawione zostaną współczesne rozwiązania oraz metody w zakresie tworzenia motywacyjnych systemów wynagrodzeń. W ramach zajęć słuchacze nabędą również umiejętności związane z wartościowaniem pracy, projektowaniem systemów taryfowych oraz systemów premiowych. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z case study, realizowanymi przez słuchaczy.

9. Motywowanie pracowników
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z pozafinansowymi aspektami motywowania pracowników, odnoszącymi się do teorii potrzeb, procesu, a także koncepcji zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia związane z motywowaniem pracowników poprzez ustalanie celów, odpowiednie komunikowanie oczekiwań ze strony przełożonego i organizacji. Istotnym zagadnieniem stanowiącym przedmiot zajęć będzie prowadzenie rozmów z pracownikami o niskim poziomie motywacji. Analizie poddane zostaną potencjalne przyczyny spadku motywacji oraz etapy przygotowania się i prowadzenia takich rozmów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, warsztatów oraz analiz przypadków.

10. Zwalnianie pracowników
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia procesu derekrutacji wynikającego z racjonalizacji zatrudnienia. W trakcie zajęć przedstawione są kluczowe problemy związane z dobrowolnym odchodzeniem pracowników z organizacji oraz zwolnieniami pracowniczymi. Poruszone zagadnienia odnoszą się m.in. do szacowania kosztów procesu derekrutacji, przygotowania postępowania w sytuacji zwolnień pracowniczych, przygotowania do poprowadzenia rozmowy separacyjnej, opracowania narzędzi łagodzących skutki zwolnień. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.

11. Modele kompetencyjne w ZZL
Przedmiotem zajęć są kompetencje oraz możliwość ich wykorzystania w integrowaniu procesów personalnych w firmie. W trakcie zajęć omówiona zostanie geneza kompetencji oraz ich składowe i obecne rozumienie. Przedstawione zostaną najnowsze trendy w zarządzaniu przez kompetencje uwzględniające zarówno uniwersalistyczne jak i sytuacyjne podejście. Uczestnicy w trakcie realizowanych ćwiczeń i analiz przypadków rozwiną umiejętności związane z definiowaniem kompetencji, a także z  opisywaniem profili kompetencyjnych.

12. Przywództwo
W ramach zajęć przedstawiona zostanie ewolucja poglądów na temat istoty przywództwa i jego znaczenia w zarządzaniu organizacjami. Przeprowadzona zostanie krytyczna analiza różnych koncepcji przywództwa. Omówione zostaną główne elementy składające się na holistyczny model przywództwa. W ramach zajęć warsztatowych słuchacze będą identyfikowali i analizowali własne sposoby wywierania wpływu na innych.

13. Zarządzanie czasem
Odpowiednie zarządzanie czasem to nie tylko większa wydajność, ale również większa satysfakcja z wykonywanej pracy i większa motywacja do dalszego działania. Kurs uświadomi słuchaczom, w jaki sposób przyczyniają się do kształtowania stresującego środowiska społecznego, sprzyjającego przeciążeniu obowiązkami zawodowymi i prywatnymi oraz jak poprzez zmianę pewnych nawyków mogą budować kulturę work-life balance. Wiedza z zakresu zarządzania czasem będzie sprzyjać kształtowaniu postaw związanych z poszanowaniem czasu własnego oraz innych osób, poprzez promowanie zachowań asertywnych, odpowiednią komunikację, organizację pracy i delegowanie zadań. Zajęcia będą miały formę praktyczną z elementami wykładu aktywizującego.

14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Program kursu obejmuje zagadnienia szczególnie istotne w kształtowaniu stosunków międzyludzkich w organizacji. Należą do mich miedzy innymi: kompetencje komunikacyjne, funkcje języka, znaczenie i rodzaje sprzężeń zwrotnych, werbalne i niewerbalne zachowania komunikacyjne, bariery i ograniczenia w komunikacji. Przedstawiane są również najważniejsze doświadczenia dotyczące procesów, poziomów oraz stylów komunikowania. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.

15. Zarządzanie karierą zawodową
Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnym podejściem do zarządzania karierą zawodową w ujęciu indywidualnym i organizacyjnym. Perspektywa organizacyjna w zarządzaniu karierami będzie reprezentowana przez procesy i narzędzia z zakresu HR służące kształtowaniu karier pracowników. Perspektywa indywidualna z kolei obejmie podstawy autodiagnozy indywidualnego kierunku rozwoju i wglądu oraz zróżnicowane strategie rozwoju kariery w organizacji. Całość problematyki odniesiona będzie do istniejących i ewoluujących koncepcji kariery.

16. Zarządzanie generacjami
Problematyka generacji w organizacji jest coraz częściej postrzegana jako kluczowa dla skutecznego zarzadzania różnorodnością zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Blok tematyczny w tym zakresie będzie obejmować charakterystykę grup pracowniczych wyróżnionych ze względu na przynależność generacyjną („Tradycjonaliści”, „Baby Boomers” pokolenie „X” i pokolenie „Y”). Charakterystyka będzie wzbogacona stosownym instrumentarium, wykorzystywanym w zarządzaniu opisanymi grupami pracowników oraz kwestiami związanymi z zarządzaniem wiekiem w organizacji.

17. Pomiar psychologiczny w ZZL
Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom problematyki oceny sylwetki psychologicznej jednostki w aspekcie doboru i formowania zespołów pracowniczych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in.: zdolności poznawcze i interpersonalne, motywacja, poczucie własnej wartości, samoocena i odporność na stres. Scharakteryzowany zostanie test psychologiczny jako narzędzie diagnozy psychologicznej, omówione zostaną rodzaje testów psychologicznych oraz zaprezentowane zostaną wybrane elementy psychologicznej sylwetki człowieka.

18. Tworzenie zespołów
Zasadniczym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi w organizacji. W treści kursu poruszane zostaną zagadnienia odnoszące się do procesu tworzenia zespołów pracowniczych, ich rodzajów, podstawowych zasad funkcjonowania. Istotną kwestią poruszoną w trakcie zajęć będzie powiązanie pracy zespołowej z takimi zagadnieniami jak: kultura organizacyjna, style kierowania, hierarchia organizacyjna, role pełnione przez kadrę menedżerską w procesie zarządzania zespołem. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.

19. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
Celem zajęć jest ukazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach społecznych, wywołujących nadmierny stres. Podczas zajęć uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania, czym jest stres i jakie są jego źródła. Dowiedzą się również, na czym polegają psychologiczne sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem i jak wykorzystywać stres, jako źródło wewnętrznej energii. Omówione zostaną też założenia i praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji bez przemocy oraz asertywności, przydatne w sytuacjach mocno angażujących emocjonalnie.

20. Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Audyt i contorlling personalny
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia istoty i zakresu audytu oraz controllingu personalnego w organizacji. W  odniesieniu do controllingu personalnego dokładnej analizie zostaną poddane kwestie związane z projektowaniem i funkcjonowaniem kompleksowego systemu controllingu obejmującego podstawowe obszary zarządzania kapitałem ludzkim, takie jak: planowanie, rekrutacja, ocenianie, rozwój, wynagradzanie czy zarządzanie karierą zawodową. Szczegółowo zostanie omówiony dobór oraz interpretacja mierników ilościowych i jakościowych  wykorzystywanych w wymienionych obszarach.

21. Strategiczne i międzynarodowe ZZL
W ramach zajęć określona zostanie istota strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz metodyka budowania strategii ZKL. Omówione zostaną powiązania pomiędzy strategią firmy a strategią zarządzania kapitałem ludzkim. Określone zostaną strategiczne problemy i zadania HR w poszczególnych fazach życia organizacji. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania portfolio w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim.

22.Międzynarodowe ZZL
Zakres zajęć obejmuje wybrane, specyficzne zagadnienia międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.  Omówione zostaną główne orientacje kierownictwa firmy międzynarodowej i ich wpływ na podejście do ZZL w jej filiach na rynkach zagranicznych. Słuchacze zapoznają się z indywidualnymi oraz organizacyjnymi aspektami zarządzania misjami zagranicznymi. Przedstawiona zostanie problematyka adaptacji do międzynarodowego środowiska pracy, w tym radzenie sobie z szokiem kulturowym.  Podjęta zostanie kwestia różnorodności w zatrudnieniu (diversity) jako wyzwania w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

23. Systemy informatyczne w ZZL

24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR
Główne treści kursu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: koncepcje zmian organizacyjnych i elementy procesu zmiany, organizacyjne podmioty zarządzania zmianami, bariery i przyczyny niepowodzeń w implementowaniu zmian. W zakresie kursu znajdą się także problemy technik doskonalenia organizacji (OD) i zarządzania oporem wobec zmian. Opór zostanie przedstawiony w ujęciu procesu, w ramach którego mogą zostać podjęte próby przezwyciężania pojawiających się trudności zarówno w odniesieniu do procesów wewnętrznych jednostki jak i skutków organizacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w obszarze funkcji personalnej organizacji.

25. Employer branding
Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników z koncepcją budowania wizerunku marki pracodawcy ang. employer branding. Słuchacze podczas zajęć zapoznają się z przesłankami powstania i funkcjonowania wskazanej koncepcji. Założeniami projektowania i wdrażania strategii marki pracodawcy. Etapami procesu tworzenia marki pracodawcy oraz współczesnymi narzędziami komunikacji opracowanej marki.  Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium uzupełniane są studiami przypadków rozwiązywanymi w formie prac indywidualnych oraz zespołowych.

26. Seminarium