tap anywhere to cancel

KZKL

Publikacje

Artykuły naukowe

2019

 • Pocztowski A., (2019). HRM Context in Practice and Scientific Research, “Human Resource Management – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, no.6, pp. 19-36.
 • Pauli, U., Pocztowski, A. (2019). Talent Management in SMEs: Exploratory Study of Polish Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(4), 199-218. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070412

2018

2017

 • Buchelt B. (2017), Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach, Zarządzanie Zasobami ludzkimi, nr 2-4 (116-117), s. 87-103
 • Jończyk J., Buchelt B., Powiązanie kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych, Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017) , s. 50-64, http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.04
 • Buchelt B., Frąckiewicz-Wronka A., Kamińska R., Key determinants of human resource management in hospitals, Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 105-115. http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0020
 • Bukowska U., Łukasiewicz G., Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji, Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 3, s. 79-94. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
 • Łukasiewicz G.,  About the need to conduct qualitative research in the analysis of the relations between human resources management and organizational performance, Journal of Scientific Publications, Economy & Business, 2017, vol. 11, s. 219-228. https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf
 • Łukasiewicz G., Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością, Polityka Społeczna, 2017, nr 2, s. 14-19
 • Nieć D., Łukasiewicz G., Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty, 2017, nr 1 (43), s. 117-134 https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=144473

2016

 • Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A. (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjającej ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03
 • Łukasiewicz G. (2016), Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, nr 386, s. 134-150   http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf
 • Miś A. (2016), Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance. Vol.14, no.2/1
 • Miś A. (2016), Globalna kariera utalentowanych pracowników – teoretyczne ramy pojęcia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016 nr 429
 • Pauli U. (2016), Organising the training process in polish companies operating on international markets, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 11 (959, s. 5-19, http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1101
 • Pauli U. (2016), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 151-162, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.429.14
 • Pauli U. (2016), The quality of work of youth self-employed in Poland, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016) , s. 93-101
 • Pauli U. (2016), Enhancing SMEs’ growth by investing in organizational capital, Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3, s. 103-116, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040308
 • Pocztowski A. (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314
 • Sienkiewicz Ł., Łukasiewicz G. (2016), Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, z. 3, cz. 2, s. 175-191.  http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf

2015

 • Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, The International Journal of Human Resource Management, nr 26(15), s. 1965-1982, https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1041758
 • Buchelt B. (2015), Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, s. 83-95
 • Buchelt B. (2015), Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations: a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 11, cz. 1, s. 111-129
 • Jończyk J., Buchelt B. (2015), Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals, Journal of Intercultural Management, nr 7(2), s. 135-150, DOI: 10.1515/joim-2015-0015
 • Miś A.  (2015), Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, innovations, projects. Nr 3 (37)
 • Miś A.(2015); Indywidualizacja karier w organizacji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 3
 • Pauli U. (2015), In what to invest after surviving – the investment structure of growing SMEs, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; vol. 11, iss. 4, s. 93-114, http://dx.doi.org/10.7341/20151144
 • Pauli U. (2015), Working in SMES as a way to improve employability, Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 97-110
 • Pauli U. (2015), SMEs growth and human capital investments, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - vol. 60, no. 4 (2015) , s. 5-22.

Specjalności

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Nowy kierunek studiów I i II stopnia

Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym). Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji. Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • działy HR średnich, dużych przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych
 • działy HR w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze,
 • małe firmy i samozatrudnienie
 • pozyskane kompetencje będą przydatne na stanowiskach kierowniczych w każdym typie organizacji

Specyfika kierunku

 • Interdyscyplinarny program kształcenia dostosowany do najnowszych trendów HR
 • Nabycie uniwersalnych kompetencji przydatnych w każdej pracy 
 • Nowoczesne, aktywne formy nauczania
 • Łączenie teorii z praktyką
 • Szerokie perspektywy

 

Wybrane przedmioty realizowane na I stopniu studiów

 • Rozwój pracowników
 • Doradztwo personalne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Zarządzania różnorodnością zatrudnienia
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Zachowania organizacyjne
 • Podstawy psychologii i socjologii pracy
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy
 • Kultura organizacji
 • Partycypacja pracownicza
 • Informatyczne systemy kadrowo-płacowe

 

Wybrane przedmioty realizowane na II stopniu studiów

 • Zarządzanie talentami
 • Kierowanie zespołami
 • Coaching i mentoring
 • Systemy motywowania
 • Budowanie marki pracodawcy
 • e-ZZL
 • Psycho-społeczne problemy zarządzania
 • Międzynarodowe ZZL
 • Komunikacja międzykulturowa  
 • Strategiczne ZZL
 • Ekonomia menedżerska
 • Statystyczna analiza danych
 • Audyt i controlling personalny
 • Zarządzanie karierą zawodową
Studia I stopnia

Kierunek: Inżynieria organizacji i zarządzania 

Specjalność: Zarządzanie i doradztwo personalne


Celem kształcenia na kierunku: „Inżynieria organizacji i zarządzania” – studia licencjackie, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Na kierunku tym kładzie się szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności organizacyjnych, związanym z realizacją podstawowych funkcji zarządzania w odniesieniu do organizacji funkcjonujących w sektorze biznesu, publicznym oraz non profit.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności „Zarządzanie i doradztwo personalne”:

 • Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rynek pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Kultura organizacji
 • Zarządzanie efektywnością pracy
 • Doradztwo personalne
 • Systemy kadrowo-płacowe
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Zarządzanie różnorodnością zatrudnienia
 • Zarządzanie czasem
 • Prawo pracy
 • Współczesne modele biznesowe
 • Poces  zarządzania
 • Restrukturyzacja
 • Analizy i gry strategiczne
 • Metodyka Foresight’u
 • Techniki twórczego myślenia

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Zarządzanie i doradztwo personalne”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych
Studia II stopnia

Kierunek: Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

Specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Celem kształcenia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie”, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie” wykazuje się: pogłębioną wiedzą w zakresie zarządzania w wymiarze strategicznym i operacyjnym; wiedzą w zakresie doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania; wysoce rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi i koncepcyjnymi; umiejętnością realizacji polityk rozwojowych na wszystkich poziomach zarządzania organizacjami; umiejętnością projektowania i implementacji strategii rozwoju organizacji na poziomie całej firmy, strategicznych jednostek biznesu oraz funkcjonalnym; wiedzą w zakresie psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji; umiejętnością wsparcia rozwoju, projektowania i wdrożenia kooperacji i powiązań sieciowych na szczeblu krajowym,  międzynarodowym i globalnym.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”:

 • Metody badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Pozyskiwanie i rozwój personelu
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Pomiar psychologiczny w zzl
 • Strategiczne i międzynarodowe zzl
 • Systemy motywowania
 • Audyt personalny
 • Zarządzanie karierą zawodową
 • Kierowanie zespołami
 • Budowanie marki pracodawcy
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie wiedzą  i dyfuzje innowacji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Analiza systemowa zarządzania

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych

Kierunek: EKONOMIA

Specjalność: GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

NOWOŚĆ! – INNOWACYJNY MODUŁOWY PLAN STUDIÓW II STOPNIA


Celem kształcenia na specjalności  jest umożliwienie studentom zdobycia kompleksowej wiedzy, rozwinięcia umiejętności i kształtowania postaw niezbędnych do efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim. Plan studiów zakłada realizowanie przedmiotów w trzech głównych modułach odnoszących się do procesów występujące na poziomie gospodarki, organizacji oraz jednostki.

Moduły i przedmioty realizowane w ramach specjalności „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”:

Moduł I – Kapitał ludzki w gospodarce – przedmioty:

 • Rynek pracy
 • System zabezpieczenia społecznego
 • System ochrony zdrowia

Moduł II cz. 1 – Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – przedmioty:

 • Zachowania organizacyjne
 • Pozyskiwanie kapitału ludzkiego
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Systemy motywowania

Moduł II cz. 2 – Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – przedmioty:

 • Strategie gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • Analiza kapitału ludzkiego

Modul III – Kapitał ludzki jednostki – przedmioty:

 • Kariera zawodowa
 • Pomiar psychologiczny
 • Kształtowanie zatrudnialności

Przedmioty do wyboru

 • Prawo pracy
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Metody badań społecznych

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych
 • Instytucje – Urzędy Pracy, Organizacje publiczne, Organizacje odpowiedzialne za wdrażanie ogólnokrajowych programów rozwoju kapitału ludzkiego

O katedrze

Misja Katedry Zarządzania kapitałem Ludzkim

 

 


Wnoszenie wkładu w tworzenie i upowszechnianie wiedzy o wielowymiarowym fenomenie kapitału ludzkiego w układzie: człowiek – organizacja – otoczenie, poprzez działalność naukowo-badawczą, kształcenie oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim realizując swoją misję prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania ludźmi w organizacjach funkcjonujących w różnych branżach na rynkach krajowych i zagranicznych.

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim oraz w formie studiów podyplomowych.

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w życiu naukowym w kraju i za granicą, czego wyrazem są konferencje naukowe, udział w pracach stowarzyszeń, sieci naukowych oraz projektach badawczych.

 

 

Studia podyplomowe

Informacje o studiach

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach zmian gospodarczych. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę teoretyczną związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, wzbogaconą przykładami praktycznymi.

Studia umożliwią poznanie podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim, a także rozwiną umiejętności (przydatne w zarządzaniu tym kapitałem, jak i organizacjami) takie, jak np. rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne komunikowanie się.

Istotne w programie studiów będzie zwrócenie szczególnej uwagi na prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim zarówno w ujęciu polskiego, jak i europejskiego prawa pracy. Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego HRM. Jest programem autorskim i unikatowym, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK

Studia w proponowanym kształcie adresowane są do pracowników podmiotów gospodarczych i jednostek administracji publicznej. Potencjalnymi słuchaczami studiów są zarówno pracownicy zajmujący się na co dzień sprawami HR, jak i osoby nieposiadające doświadczenia w tym obszarze, a chcące podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto, studia dadzą możliwość dalszego rozwoju absolwentom Uczelni nie tylko z pokrewnych kierunków studiów magisterskich, ale również i tych, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje wykształcenie

 

Semestr I

1. Zarządzanie KL wobec współczesnych wyzwań – 5 h
2. Elementy prawa pracy w Polsce – 18 h
3. Ubezpieczenia społeczne – 10 h
4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej – 5 h
5. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 h
6. Systemy ocen pracowniczych. Zarządzanie przez efekty – 6 h
7. Szkolenia pracownicze. Coaching i mentoring – 8 h
8. Systemy wynagradzania – 8 h
9. Motywowanie pracowników – 6 h
10. Zwalnianie pracowników – 5 h
11. Modele kompetencyjne w ZZL – 5h
12. Przywództwo – 5h
13. Zarządzanie czasem – 5 h

Semestr II

14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje – 18 h
15. Zarządzanie karierą zawodową – 5 h
16. Zarządzanie generacjami – 5h 
17. Pomiar psychologiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 h
18. Tworzenie zespołów – 6 h
19. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – 6 h
20. Analiza ZL w organizacji. Audyt i controlling personalny – 6 h
21. Strategiczne ZZL – 5h
22.Międzynarodowe ZZL – 8h
23.  Systemy informatyczne w ZZL – 5 h
24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR – 5 h
25. Employer branding – 5h
26. Seminarium dyplomowe – 10 h

Razem: 190 h

 

Opinie:

Studia były rewelacyjne i na bardzo wysokim poziomie. Najważniejsze jednak było to, że przekazywana wiedza była do zastosowania od zaraz w praktyce - tu teoria absolutnie nie rozmijała się z praktyką.
Leszek – praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem

Podziękowania dla Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za owocną i doskonałą wiedzę, pozwalającą na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie, jaką otrzymał nasz żołnierz kpt. rez. Adam Ż. podczas realizacji studiów podyplomowych 2010/2011.
Dowódca 25. Brygady K.P.

Studia podyplomowe „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” prowadzone przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały zorganizowane w sposób profesjonalny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny, dydaktyczny i organizacyjny zajęć. Doskonale opracowany program studiów pozwolił mi na pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Innowacyjne metody nauczania, imponujące doświadczenie osób prowadzących sprawiły, że zdobytą wiedzę zaczęłam wykorzystywać w swojej pracy zawodowej zaraz po zakończeniu studiów. Było to możliwe dzięki połączeniu zagadnień teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi. Jestem przekonana, że oferta studiów podyplomowych prezentowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego odpowie na potrzeby wielu firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.
Maria Sz.

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo,

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 została zamknięta.

 

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (link do pliku) oraz Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (link do pliku).

Osoby zainteresowane studiami składają następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową kandydata na studia (link do pliku)
 2. formularz zgłoszeniowy – wypełniany przez osoby delegowane przez firmę; Zgłoszenie pracodawcy (link do pliku)
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w określonych celach (link do załącznika nr 6 ZR)
 4. potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 5. dyplom ukończenia studiów (skan oryginału);
 6. zdjęcie legitymacyjne.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: beata.pasek@uek.krakow.pl  (z załączonymi skanami ww. dokumentów). Po uruchomieniu studiów należy dostarczyć oryginały dokumentów.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów!

Warunkiem uruchomienia kierunku studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów.

Podjęcie studiów wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Słuchaczem a UEK (I zjazd).

Opłata (czesne) za studia wynosi 4 000 zł. Wniesienie opłaty możliwe jest w następujących wysokościach i terminach:

 1. Uczestnicy, którzy pokrywają koszty studiów we własnym zakresie:

 

 1. opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł (jest zaliczana na poczet pierwszej raty opłaty za studia) – wraz ze złożeniem dokumentów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia;

Wpłaty proszę dokonywać na nr rachunku bankowego Alior Bank 24 2490 0005 0000 4600 9636 6390. - w tytule wpłaty proszę podać: „studia podypl. ZKL + imię i nazwisko słuchacza”.

 1. jednorazowo w wysokości 3 800 zł. w terminie najpóźniej z dniem rozpoczęcia zajęć na studiach (nr konta j.w);
 2. ratalnie (nr konta j.w.):

Czesne za semestr zimowy:

  • pierwsza rata w wysokości 800 zł wpłacona do 05 listopada
  • druga rata w wysokości 1 000 zł. do 10 grudnia

Czesne za semestr letni:

 • trzecia rata w wysokości 1 000 zł. do 20 lutego
 • czwarta rata w wysokości 1 000 zł. do 30 kwietnia

 

 1. W przypadku uczestników, którym koszty studiów pokrywa pracodawca lub inna instytucja

 

 1. opłata rekrutacyjna – wnoszona jest jednocześnie z pierwszą ratą czesnego,
 2. czesne za semestr zimowy – do dnia wskazanego na przesłanej do pracodawcy lub innej instytucji fakturze;
 3. czesne za semestr letni – do dnia wskazanego na przesłanej do pracodawcy lub innej instytucji fakturze.

Studia nie są dofinansowane ze środków unijnych. 

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.
W sytuacji niepodjęcia bądź rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Wstępnie planowane terminy zjazdów, które mogą jeszcze ulec zmianie:

 1. 05-07 listopada 2021 r.
 2. 26-28 listopada 2021 r
 3. 10-12 grudnia 2021 r.
 4. 14-16 stycznia 2022 r.
 5. 04-06 lutego 2022 r.
 6. 25-27 lutego 2022 r.
 7. 18-20 marca 2022 r.
 8. 08-10 kwietnia 2022 r.
 9. 13-15 maja 2022 r.
 10. 03-05 czerwca 2022 r.
 11. 24-26 czerwca 2022 r.
 12. 08-10 lipca 2022 r. (termin rezerwowy/obrony prac końcowych)

Wszystkie zajęcia odbywają się na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną, jaka wystąpiła w naszym kraju przewidujemy (jeśli zajdzie taka konieczność) możliwość przeprowadzenia części zajęć w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy ZOOM lub Microsoft Teams.

Biuro studiów podyplomowych mieści się w:

Sekretariacie Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim budynek „Ustronie” (pokój 408C)
na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.

Informacje o studiach udzielane są drogą telefoniczną i mailową.

tel. 12 293-51-57 (w dniach 02.08.-03.09.2021 r. telefon stacjonarny będzie nieczynny)

tel. 505-490-357 (czynny cały czas)

e-mail: beata.pasek@uek.krakow.pl

Adres Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 KRAKÓW

DYREKTOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Dr Tomasz Sapeta

MENEDŻER ADMINISTRACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

mgr Beata Pasek

Współpraca

Zrealizowane projekty doradcze
 •  
 • Szkolenie z zakresu budowania zespołów zrealizowane dla UG Zabierzów. Szkolenie zrealizowano w 2011 roku.
 • Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich dyrektorów Stowarzyszenia Siemacha, 2011.
 • Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez Politechnikę Łódzką oraz Politechnikę Wrocławską w ramach projektu „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2010-2011.
 • Projekt doradczy Narzędzia Rozwoju Instytucjonalnego – przygotowanie i wdrożenie narzędzi wspierających procesy personalne w jednostkach administracji samorządowej. Projekt realizowany w latach 2010-2011.
 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności ZZL zrealizowane dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w roku 2010.
 • Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez cztery uczelnie wyższe w ramach projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2008-2010.
 • Cykl szkoleń pt.: „Rozwój kompetencji kierowniczych dla średniej kadry zarządzającej” – zrealizowany dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Projekt obejmował 60 dni szkoleniowych i był realizowany w latach 2008-2009.
 • Dedykowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, zrealizowany dla pracowników Goodyear Dębica w roku akademickim 2008/2009.
 • Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy oraz opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie.Projekt zrealizowany w latach 2007-2008.
 • Ocena jakości i efektywności studiów podyplomowych realizowanych przez 14 uczelni wyższych, w ramach projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w latach 2006-2008.
 • Dedykowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim przygotowany dla pracowników Małopolskiej KWP. Studia są realizowane od 2007 roku.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., projekt zrealizowany w 2005 roku.
Oferta współpracy

Jako zespół osób z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, realizujemy projekty doradcze, mające na celu wspieranie przedsiębiorstw działających na polskim rynku w efektywnym wykorzystywaniu potencjału zatrudnionych pracowników.
Obszar naszych działań obejmuje

1. Optymalizację procesów w ramach zarządzania zasobami ludzkimi np.:

 • Audyt organizacyjny
 • Audyt personalny
 • Analizę strategii organizacji i strategii działu personalnego
 • Analizę procedur
 • Wsparcie we wdrożeniu nowych standardów

2. Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierających realizowanie funkcji personalnej.

 • Oceny okresowe pracowników
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Systemy wynagrodzeń
 • Kompetencyjne opisy stanowisk pracy
 • Plany rozwoju personelu
 • Badanie satysfakcji pracowników

3. Rozwój zatrudnionych pracowników realizowany jest poprzez programy szkoleniowe, zorientowane na rozwój konkretnych kompetencji, jako główne obszary tematyczne można wymienić:

 • Zarządzanie personelem
 • Zarzadzanie przez cele
 • Zarządzanie zespołem
 • Motywowanie
 • Komunikację interpersonalną 

W celu pozyskania informacji szczegółowych na temat naszej oferty, zapoznania sie z metodami działania lub pozyskania innych informacji prosimy o kontakt z

dr Urbanem Pauli, e-mail: urban.pauli@uek.krakow.pl

Kontakt

Img

Ładowanie...

Katedra Zarzdzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

tap anywhere to cancel

KZKL

Publikacje

Artykuły naukowe

2019

 • Pocztowski A., (2019). HRM Context in Practice and Scientific Research, “Human Resource Management – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, no.6, pp. 19-36.
 • Pauli, U., Pocztowski, A. (2019). Talent Management in SMEs: Exploratory Study of Polish Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(4), 199-218. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070412

2018

2017

 • Buchelt B. (2017), Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach, Zarządzanie Zasobami ludzkimi, nr 2-4 (116-117), s. 87-103
 • Jończyk J., Buchelt B., Powiązanie kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych, Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017) , s. 50-64, http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.04
 • Buchelt B., Frąckiewicz-Wronka A., Kamińska R., Key determinants of human resource management in hospitals, Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 105-115. http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0020
 • Bukowska U., Łukasiewicz G., Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji, Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 3, s. 79-94. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
 • Łukasiewicz G.,  About the need to conduct qualitative research in the analysis of the relations between human resources management and organizational performance, Journal of Scientific Publications, Economy & Business, 2017, vol. 11, s. 219-228. https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf
 • Łukasiewicz G., Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością, Polityka Społeczna, 2017, nr 2, s. 14-19
 • Nieć D., Łukasiewicz G., Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty, 2017, nr 1 (43), s. 117-134 https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=144473

2016

 • Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A. (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjającej ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03
 • Łukasiewicz G. (2016), Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, nr 386, s. 134-150   http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf
 • Miś A. (2016), Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance. Vol.14, no.2/1
 • Miś A. (2016), Globalna kariera utalentowanych pracowników – teoretyczne ramy pojęcia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016 nr 429
 • Pauli U. (2016), Organising the training process in polish companies operating on international markets, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 11 (959, s. 5-19, http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1101
 • Pauli U. (2016), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 151-162, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.429.14
 • Pauli U. (2016), The quality of work of youth self-employed in Poland, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016) , s. 93-101
 • Pauli U. (2016), Enhancing SMEs’ growth by investing in organizational capital, Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3, s. 103-116, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040308
 • Pocztowski A. (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314
 • Sienkiewicz Ł., Łukasiewicz G. (2016), Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, z. 3, cz. 2, s. 175-191.  http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf

2015

 • Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, The International Journal of Human Resource Management, nr 26(15), s. 1965-1982, https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1041758
 • Buchelt B. (2015), Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, s. 83-95
 • Buchelt B. (2015), Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations: a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 11, cz. 1, s. 111-129
 • Jończyk J., Buchelt B. (2015), Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals, Journal of Intercultural Management, nr 7(2), s. 135-150, DOI: 10.1515/joim-2015-0015
 • Miś A.  (2015), Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, innovations, projects. Nr 3 (37)
 • Miś A.(2015); Indywidualizacja karier w organizacji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 3
 • Pauli U. (2015), In what to invest after surviving – the investment structure of growing SMEs, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; vol. 11, iss. 4, s. 93-114, http://dx.doi.org/10.7341/20151144
 • Pauli U. (2015), Working in SMES as a way to improve employability, Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 97-110
 • Pauli U. (2015), SMEs growth and human capital investments, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - vol. 60, no. 4 (2015) , s. 5-22.

Specjalności

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Nowy kierunek studiów I i II stopnia

Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym). Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji. Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • działy HR średnich, dużych przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych
 • działy HR w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze,
 • małe firmy i samozatrudnienie
 • pozyskane kompetencje będą przydatne na stanowiskach kierowniczych w każdym typie organizacji

Specyfika kierunku

 • Interdyscyplinarny program kształcenia dostosowany do najnowszych trendów HR
 • Nabycie uniwersalnych kompetencji przydatnych w każdej pracy 
 • Nowoczesne, aktywne formy nauczania
 • Łączenie teorii z praktyką
 • Szerokie perspektywy

 

Wybrane przedmioty realizowane na I stopniu studiów

 • Rozwój pracowników
 • Doradztwo personalne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Zarządzania różnorodnością zatrudnienia
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Zachowania organizacyjne
 • Podstawy psychologii i socjologii pracy
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy
 • Kultura organizacji
 • Partycypacja pracownicza
 • Informatyczne systemy kadrowo-płacowe

 

Wybrane przedmioty realizowane na II stopniu studiów

 • Zarządzanie talentami
 • Kierowanie zespołami
 • Coaching i mentoring
 • Systemy motywowania
 • Budowanie marki pracodawcy
 • e-ZZL
 • Psycho-społeczne problemy zarządzania
 • Międzynarodowe ZZL
 • Komunikacja międzykulturowa  
 • Strategiczne ZZL
 • Ekonomia menedżerska
 • Statystyczna analiza danych
 • Audyt i controlling personalny
 • Zarządzanie karierą zawodową
Studia I stopnia

Kierunek: Inżynieria organizacji i zarządzania 

Specjalność: Zarządzanie i doradztwo personalne


Celem kształcenia na kierunku: „Inżynieria organizacji i zarządzania” – studia licencjackie, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Na kierunku tym kładzie się szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności organizacyjnych, związanym z realizacją podstawowych funkcji zarządzania w odniesieniu do organizacji funkcjonujących w sektorze biznesu, publicznym oraz non profit.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności „Zarządzanie i doradztwo personalne”:

 • Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rynek pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Kultura organizacji
 • Zarządzanie efektywnością pracy
 • Doradztwo personalne
 • Systemy kadrowo-płacowe
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Zarządzanie różnorodnością zatrudnienia
 • Zarządzanie czasem
 • Prawo pracy
 • Współczesne modele biznesowe
 • Poces  zarządzania
 • Restrukturyzacja
 • Analizy i gry strategiczne
 • Metodyka Foresight’u
 • Techniki twórczego myślenia

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Zarządzanie i doradztwo personalne”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych
Studia II stopnia

Kierunek: Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

Specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Celem kształcenia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie”, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie” wykazuje się: pogłębioną wiedzą w zakresie zarządzania w wymiarze strategicznym i operacyjnym; wiedzą w zakresie doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania; wysoce rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi i koncepcyjnymi; umiejętnością realizacji polityk rozwojowych na wszystkich poziomach zarządzania organizacjami; umiejętnością projektowania i implementacji strategii rozwoju organizacji na poziomie całej firmy, strategicznych jednostek biznesu oraz funkcjonalnym; wiedzą w zakresie psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji; umiejętnością wsparcia rozwoju, projektowania i wdrożenia kooperacji i powiązań sieciowych na szczeblu krajowym,  międzynarodowym i globalnym.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”:

 • Metody badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Pozyskiwanie i rozwój personelu
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Pomiar psychologiczny w zzl
 • Strategiczne i międzynarodowe zzl
 • Systemy motywowania
 • Audyt personalny
 • Zarządzanie karierą zawodową
 • Kierowanie zespołami
 • Budowanie marki pracodawcy
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie wiedzą  i dyfuzje innowacji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Analiza systemowa zarządzania

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych

Kierunek: EKONOMIA

Specjalność: GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

NOWOŚĆ! – INNOWACYJNY MODUŁOWY PLAN STUDIÓW II STOPNIA


Celem kształcenia na specjalności  jest umożliwienie studentom zdobycia kompleksowej wiedzy, rozwinięcia umiejętności i kształtowania postaw niezbędnych do efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim. Plan studiów zakłada realizowanie przedmiotów w trzech głównych modułach odnoszących się do procesów występujące na poziomie gospodarki, organizacji oraz jednostki.

Moduły i przedmioty realizowane w ramach specjalności „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”:

Moduł I – Kapitał ludzki w gospodarce – przedmioty:

 • Rynek pracy
 • System zabezpieczenia społecznego
 • System ochrony zdrowia

Moduł II cz. 1 – Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – przedmioty:

 • Zachowania organizacyjne
 • Pozyskiwanie kapitału ludzkiego
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Systemy motywowania

Moduł II cz. 2 – Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – przedmioty:

 • Strategie gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • Analiza kapitału ludzkiego

Modul III – Kapitał ludzki jednostki – przedmioty:

 • Kariera zawodowa
 • Pomiar psychologiczny
 • Kształtowanie zatrudnialności

Przedmioty do wyboru

 • Prawo pracy
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Metody badań społecznych

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych
 • Instytucje – Urzędy Pracy, Organizacje publiczne, Organizacje odpowiedzialne za wdrażanie ogólnokrajowych programów rozwoju kapitału ludzkiego

O katedrze

Misja Katedry Zarządzania kapitałem Ludzkim

 

 


Wnoszenie wkładu w tworzenie i upowszechnianie wiedzy o wielowymiarowym fenomenie kapitału ludzkiego w układzie: człowiek – organizacja – otoczenie, poprzez działalność naukowo-badawczą, kształcenie oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim realizując swoją misję prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania ludźmi w organizacjach funkcjonujących w różnych branżach na rynkach krajowych i zagranicznych.

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim oraz w formie studiów podyplomowych.

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w życiu naukowym w kraju i za granicą, czego wyrazem są konferencje naukowe, udział w pracach stowarzyszeń, sieci naukowych oraz projektach badawczych.

 

 

Studia podyplomowe

Informacje o studiach

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach zmian gospodarczych. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę teoretyczną związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, wzbogaconą przykładami praktycznymi.

Studia umożliwią poznanie podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim, a także rozwiną umiejętności (przydatne w zarządzaniu tym kapitałem, jak i organizacjami) takie, jak np. rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne komunikowanie się.

Istotne w programie studiów będzie zwrócenie szczególnej uwagi na prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim zarówno w ujęciu polskiego, jak i europejskiego prawa pracy. Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego HRM. Jest programem autorskim i unikatowym, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK

Studia w proponowanym kształcie adresowane są do pracowników podmiotów gospodarczych i jednostek administracji publicznej. Potencjalnymi słuchaczami studiów są zarówno pracownicy zajmujący się na co dzień sprawami HR, jak i osoby nieposiadające doświadczenia w tym obszarze, a chcące podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto, studia dadzą możliwość dalszego rozwoju absolwentom Uczelni nie tylko z pokrewnych kierunków studiów magisterskich, ale również i tych, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje wykształcenie

 

Semestr I

1. Zarządzanie KL wobec współczesnych wyzwań – 5 h
2. Elementy prawa pracy w Polsce – 18 h
3. Ubezpieczenia społeczne – 10 h
4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej – 5 h
5. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 h
6. Systemy ocen pracowniczych. Zarządzanie przez efekty – 6 h
7. Szkolenia pracownicze. Coaching i mentoring – 8 h
8. Systemy wynagradzania – 8 h
9. Motywowanie pracowników – 6 h
10. Zwalnianie pracowników – 5 h
11. Modele kompetencyjne w ZZL – 5h
12. Przywództwo – 5h
13. Zarządzanie czasem – 5 h

Semestr II

14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje – 18 h
15. Zarządzanie karierą zawodową – 5 h
16. Zarządzanie generacjami – 5h 
17. Pomiar psychologiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 h
18. Tworzenie zespołów – 6 h
19. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – 6 h
20. Analiza ZL w organizacji. Audyt i controlling personalny – 6 h
21. Strategiczne ZZL – 5h
22.Międzynarodowe ZZL – 8h
23.  Systemy informatyczne w ZZL – 5 h
24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR – 5 h
25. Employer branding – 5h
26. Seminarium dyplomowe – 10 h

Razem: 190 h

 

Opinie:

Studia były rewelacyjne i na bardzo wysokim poziomie. Najważniejsze jednak było to, że przekazywana wiedza była do zastosowania od zaraz w praktyce - tu teoria absolutnie nie rozmijała się z praktyką.
Leszek – praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem

Podziękowania dla Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za owocną i doskonałą wiedzę, pozwalającą na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie, jaką otrzymał nasz żołnierz kpt. rez. Adam Ż. podczas realizacji studiów podyplomowych 2010/2011.
Dowódca 25. Brygady K.P.

Studia podyplomowe „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” prowadzone przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały zorganizowane w sposób profesjonalny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny, dydaktyczny i organizacyjny zajęć. Doskonale opracowany program studiów pozwolił mi na pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Innowacyjne metody nauczania, imponujące doświadczenie osób prowadzących sprawiły, że zdobytą wiedzę zaczęłam wykorzystywać w swojej pracy zawodowej zaraz po zakończeniu studiów. Było to możliwe dzięki połączeniu zagadnień teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi. Jestem przekonana, że oferta studiów podyplomowych prezentowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego odpowie na potrzeby wielu firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.
Maria Sz.

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo,

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 została zamknięta.

 

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (link do pliku) oraz Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (link do pliku).

Osoby zainteresowane studiami składają następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową kandydata na studia (link do pliku)
 2. formularz zgłoszeniowy – wypełniany przez osoby delegowane przez firmę; Zgłoszenie pracodawcy (link do pliku)
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w określonych celach (link do załącznika nr 6 ZR)
 4. potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 5. dyplom ukończenia studiów (skan oryginału);
 6. zdjęcie legitymacyjne.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: beata.pasek@uek.krakow.pl  (z załączonymi skanami ww. dokumentów). Po uruchomieniu studiów należy dostarczyć oryginały dokumentów.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów!

Warunkiem uruchomienia kierunku studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów.

Podjęcie studiów wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Słuchaczem a UEK (I zjazd).

Opłata (czesne) za studia wynosi 4 000 zł. Wniesienie opłaty możliwe jest w następujących wysokościach i terminach:

 1. Uczestnicy, którzy pokrywają koszty studiów we własnym zakresie:

 

 1. opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł (jest zaliczana na poczet pierwszej raty opłaty za studia) – wraz ze złożeniem dokumentów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia;

Wpłaty proszę dokonywać na nr rachunku bankowego Alior Bank 24 2490 0005 0000 4600 9636 6390. - w tytule wpłaty proszę podać: „studia podypl. ZKL + imię i nazwisko słuchacza”.

 1. jednorazowo w wysokości 3 800 zł. w terminie najpóźniej z dniem rozpoczęcia zajęć na studiach (nr konta j.w);
 2. ratalnie (nr konta j.w.):

Czesne za semestr zimowy:

  • pierwsza rata w wysokości 800 zł wpłacona do 05 listopada
  • druga rata w wysokości 1 000 zł. do 10 grudnia

Czesne za semestr letni:

 • trzecia rata w wysokości 1 000 zł. do 20 lutego
 • czwarta rata w wysokości 1 000 zł. do 30 kwietnia

 

 1. W przypadku uczestników, którym koszty studiów pokrywa pracodawca lub inna instytucja

 

 1. opłata rekrutacyjna – wnoszona jest jednocześnie z pierwszą ratą czesnego,
 2. czesne za semestr zimowy – do dnia wskazanego na przesłanej do pracodawcy lub innej instytucji fakturze;
 3. czesne za semestr letni – do dnia wskazanego na przesłanej do pracodawcy lub innej instytucji fakturze.

Studia nie są dofinansowane ze środków unijnych. 

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.
W sytuacji niepodjęcia bądź rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Wstępnie planowane terminy zjazdów, które mogą jeszcze ulec zmianie:

 1. 05-07 listopada 2021 r.
 2. 26-28 listopada 2021 r
 3. 10-12 grudnia 2021 r.
 4. 14-16 stycznia 2022 r.
 5. 04-06 lutego 2022 r.
 6. 25-27 lutego 2022 r.
 7. 18-20 marca 2022 r.
 8. 08-10 kwietnia 2022 r.
 9. 13-15 maja 2022 r.
 10. 03-05 czerwca 2022 r.
 11. 24-26 czerwca 2022 r.
 12. 08-10 lipca 2022 r. (termin rezerwowy/obrony prac końcowych)

Wszystkie zajęcia odbywają się na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną, jaka wystąpiła w naszym kraju przewidujemy (jeśli zajdzie taka konieczność) możliwość przeprowadzenia części zajęć w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy ZOOM lub Microsoft Teams.

Biuro studiów podyplomowych mieści się w:

Sekretariacie Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim budynek „Ustronie” (pokój 408C)
na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.

Informacje o studiach udzielane są drogą telefoniczną i mailową.

tel. 12 293-51-57 (w dniach 02.08.-03.09.2021 r. telefon stacjonarny będzie nieczynny)

tel. 505-490-357 (czynny cały czas)

e-mail: beata.pasek@uek.krakow.pl

Adres Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 KRAKÓW

DYREKTOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Dr Tomasz Sapeta

MENEDŻER ADMINISTRACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

mgr Beata Pasek

Współpraca

Zrealizowane projekty doradcze
 •  
 • Szkolenie z zakresu budowania zespołów zrealizowane dla UG Zabierzów. Szkolenie zrealizowano w 2011 roku.
 • Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich dyrektorów Stowarzyszenia Siemacha, 2011.
 • Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez Politechnikę Łódzką oraz Politechnikę Wrocławską w ramach projektu „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2010-2011.
 • Projekt doradczy Narzędzia Rozwoju Instytucjonalnego – przygotowanie i wdrożenie narzędzi wspierających procesy personalne w jednostkach administracji samorządowej. Projekt realizowany w latach 2010-2011.
 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności ZZL zrealizowane dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w roku 2010.
 • Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez cztery uczelnie wyższe w ramach projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2008-2010.
 • Cykl szkoleń pt.: „Rozwój kompetencji kierowniczych dla średniej kadry zarządzającej” – zrealizowany dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Projekt obejmował 60 dni szkoleniowych i był realizowany w latach 2008-2009.
 • Dedykowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, zrealizowany dla pracowników Goodyear Dębica w roku akademickim 2008/2009.
 • Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy oraz opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie.Projekt zrealizowany w latach 2007-2008.
 • Ocena jakości i efektywności studiów podyplomowych realizowanych przez 14 uczelni wyższych, w ramach projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w latach 2006-2008.
 • Dedykowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim przygotowany dla pracowników Małopolskiej KWP. Studia są realizowane od 2007 roku.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., projekt zrealizowany w 2005 roku.
Oferta współpracy

Jako zespół osób z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, realizujemy projekty doradcze, mające na celu wspieranie przedsiębiorstw działających na polskim rynku w efektywnym wykorzystywaniu potencjału zatrudnionych pracowników.
Obszar naszych działań obejmuje

1. Optymalizację procesów w ramach zarządzania zasobami ludzkimi np.:

 • Audyt organizacyjny
 • Audyt personalny
 • Analizę strategii organizacji i strategii działu personalnego
 • Analizę procedur
 • Wsparcie we wdrożeniu nowych standardów

2. Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierających realizowanie funkcji personalnej.

 • Oceny okresowe pracowników
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Systemy wynagrodzeń
 • Kompetencyjne opisy stanowisk pracy
 • Plany rozwoju personelu
 • Badanie satysfakcji pracowników

3. Rozwój zatrudnionych pracowników realizowany jest poprzez programy szkoleniowe, zorientowane na rozwój konkretnych kompetencji, jako główne obszary tematyczne można wymienić:

 • Zarządzanie personelem
 • Zarzadzanie przez cele
 • Zarządzanie zespołem
 • Motywowanie
 • Komunikację interpersonalną 

W celu pozyskania informacji szczegółowych na temat naszej oferty, zapoznania sie z metodami działania lub pozyskania innych informacji prosimy o kontakt z

dr Urbanem Pauli, e-mail: urban.pauli@uek.krakow.pl

Kontakt

Img

Ładowanie...